tivanp

سازه های سبک | سازه های پارچه ای

سازه های سبک  |   سازه های پارچه ای

سازه های سبک سازه های پارچه ای کششی 

tivanp
سازه های سبک

اگر دانشجوی معماری بوده باشید حتمن با این موضوع برخورد مستقیم داشته اید که چگونه میتوان سازه ای سبک طراحی کرد. سوال مهمتر این است که چگونه میتوان در کنار بنایی شاخص مانند تخت جمشید طراحی انجام داد با این رویکرد که بنای شاخص ما تحت تاثر قرار نگیرد. 

چندسالی است که این سوال در کنکورهای اسکیس و سوالات امتحانی ورودی دانشگاه ها طرح می شود. سوال چیست؟ طراحی سک سازه در کنار یک بنای شاخص بدون اینکه بنای شاخص ما تحت تاثر این طراحی قرارگیرد. بعنوان مثال تئاتر شهر بعنوان یک فضای شاخص از منظر شهری را درنظر بگیریم حال میخواهیم یک فضا با استفاده از مصالح سبک در کنار آن طراحی کنیم. اولین و مهمترین گزینه ای که به ذهن متبادر می شود سازه های پارچه ای کششی می باشد زیرا تمام ویژگی های مورد نیاز را دارد می باشد. سبک است، مدرن است،

tivanp
سازه های سبک

قابلیت فرم پذیری بالایی دارد و در نهایت حس موقت بودن را به طور دقیق القا می کند.  در این گفتگو میخواهیم ازین منظر به موضوع نگاه کنیم. سازه ای موقت با کمترین تاثیر گذاری روی بناهای شاخص اطراف. دانشجویان معماری به طور دقیق با این موضوع آشنا هستند اما آنچنان که باید و شاید شناختی از سازه های پارچه ای، فرم های آن و کلیات آن ندارند و این باعث می شود شناختی دقیق نسبت به این مصالح وجود نداشته باشد کما اینکه ازین منظر وقتی به موضوع نگاه میکنیم شناخت آن یک ضرورت و یک الزام محسوب می شود. 

هدف ما ازین نوشته ها شناساندن بهتر و بیشتر سازه های پارچه ای کششی و کابلی به دانشجویان معماری با رویکرد سازه های سبک و موقت می باشد. نیاز است بیشتر به موضوع این سازه ها پرداخت و به طور مشخص دانشجویان معماری کهبا این قبیل بحث ها روبرو می شوند بتوانند ازین سازه ها استفاده ی خلاقانه ای داشته باشند

صرف نظر کردن از دیدگاه